Sunday, August 22, 2010


بطری های آبجو

ظرف های نشسته

چند بطری خالی آب

و کاندومهای گره خورده

روی زمین

و

یک لیوان پر ویسکی

هیچکدام

برای من

تو

نه تو که می خوانی

آنکه من می خواهم

نمی شود