Saturday, August 08, 2009


آبی بالا سرم را دوست دارم


این روزها


زنده ترم


و


نمی دانم های بسیاری می زنم