Saturday, June 23, 2007


او می داند

همین کافی است که روزگارم به او باشد

شادی مضاعف است

هنگام که هر دو دانسته

در راه باشند

Friday, June 22, 2007


خوشحال و شاد وخندانم

قدر دنيا را مي دانم

خنده كنم من ، دست بزنم من

پا بكوبم من ، جوانم

در دلم غمي ندارم

زيرا هست سلامت جانم

عمر ما كوتاست ، چون گل صحراست

پس بياييد شادي كنيم

بياييد با هم بخوانيم

ترانه ي جواني را

گل بريزم من ، از سوي دامن

بر روي خرمن شادابم ، شادابم


****

تنهاییم را که با خودم دارم زمزمه می کنم

Wednesday, June 20, 2007


بعضی درزها را

با پشم شیشه نمی توان پر کرد

مرگ تدریجی است

سیاهی ذاتی نفرت بار آنها

تربیت

از نهاد بر آید

Friday, June 15, 2007


برای او

آنها و دیگران

و شاید خودت

خوشایند نباشد

اما حس داشتن

حس خوبی است
Get this widget Share Track details

LyricWednesday, June 13, 2007


از درب پشتی

پنجره خانه مان را نگاه می کنم

هر روز

تا ساعت 3

نه یک بار

و هر بار

آرزویی با هر نگاه

Saturday, June 02, 2007

خود گم کردگانی
راه نیافته
دست بسته به هایی و یاهویی
خوبست برایشان
تا دست به آستین کسی نکنند

Friday, June 01, 2007


مثل کسی که

فردا روز اولی است که

دختر بچه اش به مدرسه می رود

دیشب را نخوابیدم