Sunday, September 21, 2008


چقدر فرق است

بین تو و تو

حتی در سکس

Wednesday, September 17, 2008


چه ساده

جشمهایش مرا می ربود

و من

که مست از دو سه پیاله

و چند دود

به بازی احساس

نرم می خندیدم

سالها بود

که آزاد اینگونه

مست نبوده ام