Tuesday, May 30, 2006


روز راز ، من راست
به بلندی می رویم
و
منزل روزها
تولد آسمان مبارک

Saturday, May 27, 2006


از نمی دانم در آمده بودم
نقش ضمیری
از سوال بی جواب کمی سایه انداخت
اما حالا
روشنی از درون است
من خوشحالم

Friday, May 26, 2006


من بر انگیخته ام
آری
سیل بیاید یا باران
باشد آنچه هست یا نی
من هستم
من هستم

Wednesday, May 24, 2006


گنجشک من
بال و پر هایش
پروازش
شادمانیش
و باز پروازش

Sunday, May 21, 2006

مشت عشق


دستم را گرفت
کف دستم خودش را گذاشت و دستم را بست
مشتم هاله ای از گرما بود
گفت سفت نگه دارش
این منم

Friday, May 19, 2006


شنیدم صدایی را که می گفت
...
من
رسیده ام اکنون
نه راه بسیار است

Thursday, May 18, 2006

پدر


صورتم
دستهایم
گاهی حتی سرفه هایم
طرحی از او را گرفته

Saturday, May 13, 2006

و امروز ..24 اردیبهشت ماه است


من و جاری واژه های عشق تو
من وارث ابدی این واژه ها
من و باور پرواز و اوج
دوستت دارم
تولدت مبارک

Monday, May 08, 2006


مادر
جایی میان آسمان و خدا
ما
رسیده در کنار خدا
من
در چرا نمی دانم می زنم
و گاهی چرا
تو همیشه در جای خدا
سپاس او را

Friday, May 05, 2006


نگاهی
صدایی
قهوه ای
و ماهی
حالا خوشبخت ترم

Tuesday, May 02, 2006


دیگر
هوای مستی مرا نشاید
که خود مست ز بودن اویم