Saturday, June 25, 2005

رییس جمهور جدید

من دیگر جایی نمی گم ایرانی هستم
تا چهار سال باید هرجا خبری از ریاست جمهوری ایران باشه فرار کنم تا کسی نفهمد من ایرانی هستم
فکر کنم فقط بتوانیم تو کتاب رکوردها به عنوان بی ریخت ترین رییس جمهور دنیا اسمش را در کنار ایران ثبت کنیم

Wednesday, June 22, 2005

انتخابات

در روایات آمده است چون دوره آخر زمان فرا رسد
خداوند حیواناتی را بر انسان مستولی می فرماید
که انسان از ترس بر کوسه پناه می برد

Sunday, June 19, 2005

Tuesday, June 14, 2005

صدایی از درون

صبح را تا ظهر می روم
و
غروب رو به آسمان
و شب در بستر اندیشه هزار
و صبح
امید

Sunday, June 12, 2005

پراز همه

پر از همه است
و چشمم همه را می بیند
نقطه عطف نگاه و نیایش
خواست و پرواز
همین جاست

Friday, June 10, 2005

دیگر از تو

هیچ
هرچه
همه
از دل برود هر آنکه از دیده برفت؟
تو باور نداشتی

Sunday, June 05, 2005

سکوت

فقط نگاه می کنم
و نگاه می کنم
و نگاه می کنم
صبح بعد به تو خواهم پیوست

Wednesday, June 01, 2005

تاریخ

تاریخ ما به زمان اولین جوامع بشری بر میگردد
ادعای ما همیشه از همه بیش است
و نگاه ما بیشرم تر از هر امتی
پر از حرفیم اما عمل
از مگس کمتر
در ادعا فقط ایرانی هستیم