Sunday, November 30, 2008

Taboo


شجاعتم را

پنهان می کنم گاهی

اما

با نگاهی

از یاد می برم

قوانین

یک عشق تابو را

Saturday, November 29, 2008


در آغوش من
دو چشم
لبی خندان
و
آسمانی از ستاره بود

Saturday, November 22, 2008


هر بار

از توهمی می آید

کمی می ماند

در هم می کوبد

چنان می ماند

که تو

از هر بار

غافل تری

Sunday, November 16, 2008


خواستن عاشقانه ام

از درون است

اما هنوز راهی است

تا

عاشقانه خواستن

این عادت زاده با من


کودکانه خندیدم امروز

به نگاهی که پاسخم داد

حسش هنوز بیدار است

اما

او خود نیست

و من

باز نمی دانم می زنم

Saturday, November 15, 2008


چشمهایش

برقی دارد

که به من لبخند می دهد

صدایش

و هوای نفسش

Sunday, November 09, 2008

The CN Tower Love


دیوانگی است به یاد آوردنش

اما همیشه می ماند

گاهی هنوز

نمی دانم می زنم

و لبخندی