Tuesday, May 29, 2007


ترکیبی است از مرکب های رنگی

برگهای کاغذ

در چند جا خط خطی

نوشته های موزون

و گاه

از قافیه در رفته

هر آنچه که هست

چون به هم آوریش

دختری است

با موهای کوتاه

لبخندی تا خنده بر لب

و گاهلحظه ای نگران

به حرمت دیگران

***

سراسر غوطه وری است

زندگی با او

تولدت مبارک

Wednesday, May 23, 2007


ساده است اگر از میان گسستن

بسان گدایی است

باری را نیمه بر زمین نهادن

گر بگریزی، نیستی

تعمقی دوباره می خواهد

مگر مردش نباشی

Sunday, May 20, 2007


سی و سه سال گذشت

و من

نیاموختم که امروز را

با این هوایی که از دل به سرم می آید

چگونه به شب رسانم

Sunday, May 13, 2007


این روزها شاید کمی بزرگ شده ایم

نه

شجاع باشم عمر دخیل است

سالها بی ترس

عاشق می شدیم

هرکس را و هر چیز را

امروز به بهانه

از کناری می رویم

...

راست گفته اند عشق باد جوانی می خواهد

Saturday, May 12, 2007


کس را دخلی نیست

حتی تو

که من

حتی فقط

با نگاه به دختر کنار پنجره

از درون

ابری شوم

...

هوای گوارایی است

Wednesday, May 09, 2007


از ساعت 3 گذشته

آمده بودم

رادیو به واسطه همین کامپیوتر روشن

صدایی ناسور تا 5 خواند

بعد دلنشینی

کلامی را

برایم بازخوانی کرد

من به همان حال قدیم

چشمهایم تر شد

Wednesday, May 02, 2007


باد

وقتی به گلو افتاد

ستون را می شکند

سنگینی

در فلسفه پرواز نیست

Tuesday, May 01, 2007


دل خوش دارم

اگر صدای بال مگسی باشد

یا حرف های من

فهم به کمال رساند