Sunday, August 22, 2010


بطری های آبجو

ظرف های نشسته

چند بطری خالی آب

و کاندومهای گره خورده

روی زمین

و

یک لیوان پر ویسکی

هیچکدام

برای من

تو

نه تو که می خوانی

آنکه من می خواهم

نمی شود

Saturday, February 27, 2010


نشان خوبی است

این چند خط

وقتی می یابی

به نگاهی

هنوز عاشقیت

زنده ست