Saturday, February 27, 2010


نشان خوبی است

این چند خط

وقتی می یابی

به نگاهی

هنوز عاشقیت

زنده ست